Obsługujemy spółki osobowe i kapitałowe w pełnym zakresie prawnym.

Doradztwo w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
Reprezentacja przedsiębiorców i innych podmioty przed organami administracji publicznej
Poradnictwo wekslowe;
Sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
Tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych i cywilnych
Postępowania rejestrowe w urzędach i rejestrach
Zmiany umów i statutów spółek
Bieżące doradztwo w codziennej działalności spółek
Obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku
Obsługa organów spółek
Przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych w spółki innego rodzaju
Reorganizacja wewnętrzna spółek
Połączenia i podziały spółek
Asysta prawna przy przejęciach spółek
Doradztwo w postępowaniach likwidacyjnych oraz reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
Reprezentacja przed sądem upadłościowym,
Doradztwo w zakresie emisji i wykupu różnego rodzaju papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, weksli, czeków, opcji

Spółki różnego typu są popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ale od swoich udziałowców wymagają zapewnienia profesjonalnej obsługi prawnej. To ważne ze względu nie tylko na wiarygodność, ale również możliwość podejmowania prawnie wiążących działań. W przypadku spółek istnieją bowiem liczne obostrzenia dotyczące możliwych kroków, jakie firma może podejmować, sposobów prowadzenia poszczególnych spraw, a nawet reprezentacji przed urzędami. Jest to tym ważniejsze, że spółki zobowiązane są do raportowania swojej działalności, więc uporządkowanie kwestii formalnych jest sprawą pierwszej wagi.

Począwszy od analizy możliwości działania w organizacji określonego typu, poprzez dokumenty założycielskie i ich realizację, aż po podejmowanie decyzji stricte biznesowych prawnik powinien mieć możliwość opiniowania i doradztwa co do bieżącej działalności spółki. Problematyczne jest nawet zwykła działalność gospodarcza, a kwestie związane z przejęciami, łączeniem lub rozdzielaniem spółek, a także samo zakończenie działalności gospodarczej są problematycznymi zagadnieniami prawnymi, które regulowane są wprawdzie przez spójne, ale niekoniecznie intuicyjnie zrozumiałe przepisy. Wsparcie prawnika jest w spółce ważne na co dzień, a jeśli chodzi o posunięcia i transakcje strategiczne, to najczęściej nawet nie ma możliwości podjęcia działań bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem – to chyba najlepszy dowód na to, że trzeba znaleźć profesjonalistę, który będzie dla firmy realnym wsparciem.